Եւ արդ Տէր իմ եւ Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, ես ամենասխալ եւ բազում չարեօք եւ անօրէնութեամբ լցեալ ծառայս Քո, արդեն յերկիր խոնարհեալ` կորագլուխ անձամբ եւ մեծակական ողբով ի խորոց սրտէ հառաչեմ առ ամենագթած Աստուածդ իմ, եւ աղաչեմ վասն ողորմելի եւ անտերունչ ազգիս մերոյ. աղաղակեմ առ Քեզ` ո´վ ողորմելեաց Ողորմած, անտիրացելոց Տէր, անճարելոց Ճար, անօգնականից Օգնական, անյուսից Յոյս եւ Ապաւէն, նեղելոց եւ վշտացելոց հանգիստ եւ մխիթարութիւն: Գոչեմ առ քեզ մեծաւ թախանձանօք. բա´ց Տէր, զաչս Քո, եւ տե´ս զողորմելիութիւն մեր. տե´ս զփոքրիկ հօտս Քո, թէ ո՞րպէս եմք ցրուեալ եւ տարագրեցեալ ընդ ամենայն երկիր եւ մատնեալ ի ձեռս օտարաց տէրանց եւ թշնամեաց, զրկեալ ի սեպհական բնակութեանց եւ ի Հայրենեաց մերոց:

Ո´հ, զի եմք որպէս զնաւ ղեկաբեկ, տատանեալք յալիս ծովու առանց ղեկավարի, եւ որպէս ոչխարք մոլորեալք ի յանապատի առանց հովուի. եւ ո´չ ունիմք զՄովսէս ` որ առաջնորդեսցէ. եւ ո´չ ունիմք զՅեսու` որ ընդդէմ թշնամեաց կացցէ. եւ ո´չ ունիմք զԴաւիթ` որ վասն մեր հաճոյական պատարագս մատուսցէ Քեզ, եւ զսուր բարկութեան Քո յետս դարձուսցէ: Եւ ո´չ ունիմք զՄարգարէ, զԹագաւոր եւ զԱռաջնորդ, եւ ո´չ զօգնութիւն իմն յումեքէ:

Իշխանք մեր եւ ազատազնեայք մերկացեալ յիշխանութեանց եւ ընչից` եւ անկեալք ընդ իշխանութեամբ այլոց ծառայեն թշուառութեամբ:

Հասարակ ժողովուրդքս գրաւեալք ի ներքոյ ծանր լծոյ եւ հարկի այլազանց` հազիւ թէ հայթայթանօք գտանեմք զապրուստ կենաց մերոց. եւ զսերմանեալսն եւ զվաստակս մեր այլք ուտեն եւ վայելեն:

Եկեղեցիք վայելչագեղք եւ վանօրայք պայծառաշէնք` որք յանուն Քո եւ ի յիշատակ սրբոց Քոց սիրելեաց կառուցան, Հոգւոյդ Սրբոյ օծմամբն կնքեցան, եւ ամենայաղթ Խաչիդ նշանաւն պսակեցան, յորս մատչիւր պատարագ Գառն Աստուծոյ ի փրկութիւն աշխարհի, յորս կատարէին սրբագործ եւ հոգեկեցոյց խորհուրդք Քո, յորոց ելանէին եւ վերառաքէին առ քեզ ձայնք օրհնութեանց եւ փառաբանութեանց, բուրմունք հոգեւորականք, նուէրք հաճոյականք եւ աղօթք հաշտարարք, ահա´ ըստ մեծի մասին ամայացեալք եւ ապականեալք` գողոց եւ գազանաց օթարան են եղեալք:
Յիրաւի ձգեաց թշնամին զձեռն ի ցանկալիսն Քո: Մտին հեթանոսք ի ժառանգութիւնս Քո եւ պղծեցին զսուրբ տաճարս Քո: Սրահք եւ սրբութիւնք նոցա դարձան յապականութիւն: Սուգ առին ճանապարհք նոցա:Հատան երթեւեկք տօնից տարեկանաց նոցա: Լռեցին ի նոցանէ ձայնք օրհնութեանց եւ փառաբանութեանց: Գազանք եւ յափշտակողք մուտ եւ ել առնեն ի նոսա: Սքանչելարար դամբարանք եւ բժշկարար նշխարք սրբոց` որք ի նոսա, կոխան եղեն ոտից անսրբոց եւ պղծոց: Քահանայք եւ պաշտօնեայք նոցա հալածեալք: Ուստի եղաք մեք մնացողքս նախատինք դրացեաց եւ այպն կատականաց թշնամեաց մերոց:

Արդ` այս ամենայն եկին եւ գան ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց: Քանզի մեք մեղաք, անօրինեցաք եւ ապստամբեցաք ի Քէն. վասն այսորիկ եւ Դու թոյլ ետուր այս ամենայն չարեաց գալ ի վերայ մեր եւ տիրել մեզ, եւ մատնել զմեզ ի ձեռս թշնամեաց` տէրանց ապստամբողաց. որպէս ահա եմք տառապեալք ի վերայ ամենայն երկրի այսօր վասն մեղաց մերոց: Ուրեմն Աստուծոյդ մերում արդարութիւն, եւ ամօթ երեսաց մերոց։

Արդ` այժմ առ ո´վ դիմեսցուք, ո´վ Աստուած մեր, եւ ո՞ւմ պատմեսցուք զցաւս մեր. եթէ ոչ Քեզ բարկացելոյդ. որ որպէս արդարութեամբ խրատեցեր եւ հարեր զմեզ, կարող ես եւ Դու ողորմութեամբդ անդրէն վերստին բժշկել եւ մխիթարել:

Վասն որոյ` ահա անկանիմ առաջի անոխակալիդ Աստուծոյ եւ ըստ անառակին գոչեմ. մեղաք յերկինս եւ առաջի Քո. մեղաք ստեղծողիդ մերոյ. մեղաք բարերարիդ մերոյ եւ Աստուծոյ:

Աղաչեմ զքեզ, անոխակալ Տէր Աստուած, դարձի´ր ի բարկութենէ Քումմէ եւ անցո ի մէնջ զցասումն Քո. մի´ յիշեր զմեղս մեր զառաջինս, վաղվաղեսցէ առ մեզ ողորմութիւն Քո, զի աղքատացաք յոյժ: Զարթի´ր, Տէր, զարթի´ր. արի´ եւ մի´ մերժեր զմեզ իսպառ:
Մի´ մոռանար զաղքատութիւն եւ զնեղութիւնս մեր: Արի´, Տէր, օգնեա´ մեզ եւ փրկեա զմեզ վասն անուան Քո, որ կոչեցեալ է ի վերայ մեր: Մի´ մատներ զմեզ իսպառ վասն անուան Քո. Մի´ ցրեր զուխտս քո. եւ մի ի բացեայ առներ զողորմութիւնս Քո ի մէնջ: Զի Դու միայն ես Տէր մեր եւ Թագաւոր. Դու միայն ես Փրկիչ մեր եւ օգնական. Դու միայն ես ապաւէն մեր եւ յոյս: Զի բաց ի Քէն զայլ ոք ո´չ գիտեմք, եւ զանուն քո կարդամք հանապազ: Տե´ս զտառապանս ազգիս մերոյ. հաս յօգնութիւն եւ այց արա:

Եւ որպէս գթայիր հնոյ ժողովրդեանն` վասն Աբրահամու, Իսահակայ, Յակովբայ եւ վասն Դաւթի ծառայից քոց. գթա´ եւ այժմ նորոյ ժողովորդեանդ եւ փոքու հօտիդ, վասն սրբուհւոյ Աստուածածնի` անարատ ծնողի Քո, սրբոյն Յովհաննու Կարապետին եւ Մկրտչին Քո. սրբոյն Ստեփաննոսի նախավկային Քո. սրբոց Առաքելոցն եւ Մարգարէից Քոց. եւ սրբոց Առաքելոցն եւ յատուկ Լուսաւորչացն մերոց` Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի, եւ սրբոյն Գրիգորի բազմաչարչար վկային Քո. եւ նորին Որդւոց եւ Թոռանց` ընտրելոց ծառայից Քոց. եւ սրբոց Հռիփսիմեանց եւ Գայիանեանց` յաղթող վկայիցն Քոց: Եւ բարեխօսութեամբ սրբոց Հայրապետաց եւ Վարդապետաց, Ճգնաւորաց, Մարտիրոսաց, Կուսանաց, եւ ամենայն սրբոց քոց հնոց եւ նորոց` յայտից եւ անյայտից:
Այլ եւ բարեխօսութեամբ սրբոց Քոց երկնաւորացդ՝ Գաբրիէլի եւ Միքայէլի եւ ամենայն անմարմնական դասուցդ։

Զի եթէ վասն բազում մեղաց մերոց եւ անօրէնութեանց առ ժամանակ մի թողեր զմեզ, դարձուցեր զերեսս Քո ի մէնջ եւ տրտմեցուցեր, վասն պատուական Արեան Քո` եւ վասն արդարութեան սիրելեաց Քոց` դարձ առ մեզ. եւ ողորմութեամբ Քով մեծաւ ողորմեաց մեզ. եւ ուրախացո զմեզ` որպէս ասացեր առ Եսայեաւ, Լսեցո´ եւ մեզ զայն երանաւետ ձայնն թէ`
«Լուսաւորեաց Եկեղեցիդ Հայաստանեայց եւ ուրախ լեր, զի հասեալ է լոյս Քո: Ահաւասիկ ես դարձուցանեմ ի քեզ զխաղաղութիւն իբրեւ զգետ. եւ զմանկունս Քո ի հեռաստանէ ի վերայ ուսոց իւրեանց բարձեալ բերիցեն»:

Յիրաւի` այդպիսի ամենակարող Աստուծոյ ողորմութեան եմք մնացեալ ապաստան, ողորմած Աստուած:

Ուրեմն հաշտեա´ց ընդ մնացորդաց ժողովրդեան Քո. փրկեա´ զմեզ մեծաւ սքանչելեօք. ժողովեա´ ի գոգ սիրոյդ եւ մխիթարեա´ ի փառս անուան Քո սրբոյ, որ կոչեցեալ է ի վերայ մեր:

Այլ եւ աղաչեմ զքեզ, Տէր իմ եւ Աստուած իմ, վասն ամայացելոց եւ անշքացելոց վանօրէից եւ եկեղեցեաց մերոց : Լուր մեզ` ահա նեղեալ անձամբք աղաղակեմք:

Մի´ յիշեր զմեղս մեր, որով բարկացուցաք զՔեզ. այլ յիշեա´ զսուրբսն Քո` յորոց անուն կառուցան եկեղեցիք մեր: Զսուրբ եւ զմաքուր նշխարս նոցա, որք ամփոփեալք են ի նոսա. եւ զսրբութիւնսն` յորոց վերայ անուն Քո կոչեցեալ է:

Եւ ոչ եթէ վասն արդարութեան իմոյ արկանեմ զայս աղերս առաջի Քո, այլ վասն բազում գթութեան Քո եւ վասն սիրոյ սիրելեաց սրբոց եւ սրբութեանց Քոց:

Ուրեմն աղաչեմ զՔեզ, ողորմած եւ գթած Աստուած, վասն անհուն ողորմութեան Քո, ի սէր սրբոց Եկեղեցեաց եւ սրբութեանց Քոց, բարեխօսութեամբ Քեզ հաճոյացելոց սրբոցն Քոց, եւ միջնորդութեամբ նոցին չարչարանացն, պատուական արեանն, եւ մաքուր նշխարաց եւ դամբարանացն` ողորմեա´ եւ այց արա: Որպէս տառապեցուցեր բարկութեամբդ, նմանապէս բժշկեա´ եւ մխիթարեա´ ողորմութեամբդ: Զի որպէս տեսին աչք մեր զամայութիւն եւ զապականութիւն նոցին վասն մեղաց մերոց, տո´ւր մեզ տեսանել վերստին զվերանորոգութիւն եւ զպայծառութիւն նոցին վասն սիրելեաց սրբոց քոց:

Եւ որպէս հատան եւ լռեցին ձայնք օրհնութեանցն եւ փառաբանութեանց ի նոցանէ, արա զի վերստին զօրասցին եւ բարձրասցին ի փառս անուան Քո. զի ծանիցեն ամենեքեան թէ` կոչեցեալ է անուն Քո ի վերայ մեր եւ նոցա: Զորս եւ մեր տեսանելով վերառաքեսցուք փառս եւ գոհութիւնս ի յերկինս Քեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

«ԳԱՆՁԱՐԱՆ ԱՂՕԹԻՑ»
ՅԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

Print Friendly

Поделиться в соц. сетях

Share to Odnoklassniki
Share to LiveJournal
Share to Google Plus
Share to Google Buzz
Share to MyWorld