IMG_5026

ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆՑ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ

Քարոզ
Եղբայրք սիրեցեալք, սուրբ սրտիւ եւ հաստատուն հաւատով կացցուք միաբան յաղօթս եւ փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած` զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, գոհանալով զՆմանէ, որ այց արար ողորմութեամբ Իւրով ազգիս Հայոց եւ Սրբոյ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, վերստին շնորհելով մեզ զժառանգութիւն Հայրենեաց մերոց: Արդ, աղաչեսցուք զՆա բոլորով սրտիւ.
Զի պահպանեսցէ զՀանրապետութիւնս Հայսատանի եւ Արցախայ, եւ պայծառացուսցէ զԵկեղեցի Իւր Սուրբ շինեալ ի վերայ հիման առաքելոց եւ մարգարէից, պահել անարատ մինչեւ յօր երեւելոյ գալստեան Իւրոյ.
Զի յաւելցէ զիմաստութիւն եւ զկարողութիւն գլխաւորաց Ազգիս եւ ամենայն վաստակաւորաց ի շինութիւն Հայրենեաց մերոց.
Զի տացէ օգնականութիւն ամենայն զօրավարաց, զօրաց եւ զինուորեալ մանկանց մերոց.
Զի եւս առաւել արասցէ եւ մեզ յորդորումն սիրոյ եւ ի գործս բարեաց․
Ամենակալ Տէր Աստուած մեր կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

Աղօթք
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա․
Տէր Աստուած փառաւորեալ յամենայնի, զՔեզ բարեբանեմք յամենայն ժամ, զի Դու ես սրբութիւն մեր եւ պսակ հաւատացելոց, ահաւոր եւ սքանչելի է անուն Քո:
Քո է մեծութիւն եւ զօրութիւն եւ պարծանք եւ յաղթութիւն եւ կարողութիւն. վասն զի Դու տիրես ամենեցուն` որք են յերկինս եւ ի վերայ երկրի, յերեսաց Քոց դողան ամենայն թագաւորք եւ ազգք. ի Քէն է մեծութիւն եւ փառք. Դու ես ամենեցուն իշխան` Տէր, եւ իշխան ամենայն իշխանութեանց, ի ձեռին Քում է զօրութիւն եւ հարստութիւն, եւ ի ձեռին Քում ամենակալ մեծութիւն զօրացուցանել զամենայն:
Եւ արդ, Տէր, գոհանամք զՔէն եւ օրհնեմք զանուն պարծանացդ, զի ոչ մոռացար զմեզ ի սպառ, այլ գթացեալ ի մեզ` ի շնորհ բազմապատիկ նահատակութեանցն որք գործեցան յաշխարհի մերում ի ձեռս արանց պատուականաց` այց արարեր մեզ եւ փրկեցեր զմեզ ի ձեռաց թշմանեաց մերոց եւ վերստին շնորհեցեր զմեզ զմասն յաշխարհէն մերմէ զերկիրն Արցախ:

Խաղաղութիւն ամենեցուն,
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Լուր ձայնի աղաչանաց ծառայիցս Քոց, եւ զվերականգնեալս ի մեզ շնորհիւ ողորմութեան Քո զԱթոռ իշխանութեան Հայաստանեայցս անսասան պահեա։ Եւ որոց գլուխ են կարգեալ իշխանութեանդ այդմիկ ամենեցուն յաւե՛լ զշնորհս իմաստութեան, զի կարող լինիցին ուղղութեամբ արդարութեան առաջնորդել ժողովրդեան Քում, զի որք պատուենն զիմաստութիւն, նոքա միայն թագաւորեսցեն յաւիտեան։ Եւ զօրավարաց մերոց եւ զօրաց եւս առաւել պարգեւեա հոգի արութեան։ Տնկեա ի մեզ յամենեսին զսէր սրբութեան եւ զգօնութեան, ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ եւ առնել զպարտըս մեր ի պահպանութիւն ամենայն օրինաց, որք հային յօգտակարութիւն յազգի մերոյ: Աղբերացո ի սիրտս ամենեցուն զգութ մարդասիրութեան, զի կարող լինիցիմք գործովք բարեաց կատարումն առնել սիրոյ հայրենեաց: Կարկառեա զամենառատ աջ ողորմութեան Քո եւ օրհնեա զհամօրէն ժողովուրդ մեր, զազգս Հայոց եւ զեկեղեցիս Հայաստանեայց. Զի հանգիցէ ի նոսա եւ կացցէ մնասցէ յաւիտեանս ժամանակաց հոգի սիրոյ եւ խաղաղութեան, գիտութեան եւ Աստուածպաշտութեան:
Օրհնեա, Տէր, եւ զաշխարհ մեր եւ զերկիր հայրենի, զի յորում զառաջինն հաստատեցիր զտեղի դրախտին երանութեան, եւ զոր ապա զդարս բազումս ձեռք անօրինացն արարին վայրս աւերակաց, քառահոլով վտակացն պարարտութեամբ վերստին ծաղկազարդեալ պայծառասցի ի վայելումն ամենայն բարութեանց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց. սրբեա զեկեղեցիս մեր եւ զվանորայս որ ի նմին, զդպրատունս մեր եւ զյարկս գթութեան, եւ զամենայն սահմանս նորա պարսպեա պահպանութեամբ քով ընդդէմ յարձակմանց թշնամւոյն:
Օրհնեա, Տէր, զՀանրապետութիւնս Հայաստանի եւ Արցախայ, եւ պահպանեա ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական Խաչիւդ Քով ի խաղաղութեան. փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնաւոյն: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտենաս յաւիտենից. ամէն:

Print Friendly

Поделиться в соц. сетях

Share to Odnoklassniki
Share to LiveJournal
Share to Google Plus
Share to Google Buzz
Share to MyWorld