Աղօթքներ

9 Items

ГОСПОДИ! ОТВЕРЗИ УСТА МОИ… МОЛИТВОСЛОВ

  ОТ АВТОРА За последние десятилетия на территории постсоветского пространства образовалась русскоязычная диаспора, родной язык которой стал русский язык. Одна часть молодежи этой диаспоры в поисках духовного, находит его в иных традициях, а другая ее часть, несмотря, что не знает армянского, все же остается верным своей Церкви. Но последним приходиться проходить через трудные испытания. Незнание […]

ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆՑ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ (Երուսաղէմ)

ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆՑ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ Քարոզ Եղբայրք սիրեցեալք, սուրբ սրտիւ եւ հաստատուն հաւատով կացցուք միաբան յաղօթս եւ փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած` զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, գոհանալով զՆմանէ, որ այց արար ողորմութեամբ Իւրով ազգիս Հայոց եւ Սրբոյ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, վերստին շնորհելով մեզ զժառանգութիւն Հայրենեաց մերոց: Արդ, աղաչեսցուք զՆա բոլորով սրտիւ. Զի պահպանեսցէ զՀանրապետութիւնս Հայսատանի եւ Արցախայ, […]

“Толкование” на молитву Св. Шнорали «С Верою Исповедую» – 23 куплет

23. Всемилостивый Господь! Помилуй всех верующих в Тебя – родных моих и чужих, знакомых и незнакомых, живых и мертвых. Прости также врагов моих и ненавидящих меня, за их грехи, совершенные против меня, и отврати их от зла питаемого ко мне, дабы удостоились милости Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного. «Всемилостивый Господь» – «Щедр […]

Գոհանամք Զքէն Տէր — We give thanks to you

ԿՈՄԻՏԱՍ – GOMITAS HOVER Choir ՀՈՎԵՐ Երգչախումբ SONA HOVHANNISYAN Art. Director ՍՈՆԱ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ Խմբավար VARUZHAN MARKARYAN Soloist ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Մենակատար Photo & Video by Ghevond Vardapet

ԱՂՕԹՔ ՝ ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆՔ ՎԱՍՆ ՀԱՄԱՅՆ ԱԶԳԻ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑ ՀԱՅՈՑ

Եւ արդ Տէր իմ եւ Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, ես ամենասխալ եւ բազում չարեօք եւ անօրէնութեամբ լցեալ ծառայս Քո, արդեն յերկիր խոնարհեալ` կորագլուխ անձամբ եւ մեծակական ողբով ի խորոց սրտէ հառաչեմ առ ամենագթած Աստուածդ իմ, եւ աղաչեմ վասն ողորմելի եւ անտերունչ ազգիս մերոյ. աղաղակեմ առ Քեզ` ո´վ ողորմելեաց Ողորմած, անտիրացելոց Տէր, անճարելոց Ճար, անօգնականից Օգնական, […]

ԱՂՕԹՔ ՍՐԲՈՅ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅ ՎԱՍՆ ԽՆԴՐԵԼՈՅ ԶՇՆՈՐՀՍ ԵՒ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱՐԻՉ ԱՆՃԱՌԵԼԻ ԵՒ ԱՂԲԻՒՐ ՃՇՄԱՐԻՏ ԼՈՒՍՈՅ ԵՒ ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՆ. ՀԵՂ Ի ՄԻՏՍ ԻՄ ԶՆՇՈՅԼՍ ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՓԱՐԱՏԵՑՈ ՅԱՆՁՆԷ ԻՄՄԷ ԶՄԷԳ ԵՒ ԶԱՆԳԻՏՈՒ-ԹԻՒՆ։ ԴՈՒ, ՈՐ ԶԼԵԶՈՒ ՏՂԱՅՈՑ ԴՆԵՍ ՊԱՐԶԱԽՕՍ, ՎԱՐԺԵԱ ԶԼԵԶՈՒ ԻՄ ԵՒ ԼԻՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ՇՆՈՐՀԱՑ ՔՈՑ ԶՇՐԹՈՒՆԸՍ ԻՄ։ ՏՈՒՐ ԻՆՁ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ՝ ԻՄԱՆԱԼՈՒ, ԶԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ՝ ՊԱՀԵԼՈՒ. ԶԿՈՐՈՎԱՏՈՒԹԻՒՆ ՄԵԿՆԵԼՈՅ. ԶԴԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՝ ՈՒՍԱՆԵԼՈՅ ԵՒ ԶԱՄԵՆԱՌԱՏ ՇՆՈՐՀԱԽՕՍԵԼՈՒ։ ԿԱԶՄԵԱԼ ՀԱՐԴԱՐԵԱ ԶՄՈՒՏՍ ԻՄ, […]

ԱՅԲԵՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ – Ղազար Ջահկեցի 18 դար

Արարիչ Բովանդակ Գոյութեանց. Դատաւոր Երկնից. Զօրավոր Էութիւն. Ըստհուն Թագաւոր Ժամանակաց, Իրաց, Լուսոյ, Խաւարի, Ծովուց, Կենսականաց, Համայնից. Ձայն Ղողանջական. Ճեմարան Մտաց. Յիսուս Նազովրեցի. Շնորհ Ոգեշունչ. Չարեաց Պատաղիչ. Ջանադիր Ռաբբի. Սրբոց Վկայարան. Տեր մեՐ Ցանկալի Ւ Փառք Քրիստոսիդ: