Եւայլն

7 Items

Երեկոյ նուիրուած “Հայ Մեծերու”,,, Երուսաղէմ 19.12.09.

hay

Երուսաղէմացի Հայոց Բարեսիրական Միութիւնը գեղեցիկ գաղափարը ունեցաւ 2ՕՕ9-ը տարին չբոլորած՝ մեծարելու մեր ազգի մեծ զաւակներէն անոնց, որոնց ծննդեան կամ մահուան կլոր տարեդարձն է այս տարի, եւ տեսանք որ մեծ է շարքը մեր ազգի տաղանդաւոր մշակներուն զանազան բնագաւառներու մէջ, սկսած «եռամեծ սուրբ» Վարդապետ Գրիգոր Տաթեւացիէն 14րդ դար, հասնելով 19 եւ 2Օրդ դարերու մեծ մտքերուն՝ գրականութեան, արուեստի, […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿՉԻՆ

Копия 9

Երկրորդ բանտ Փրկչին մերձ սուրբ Սիոնի, Կանխաւ տուն աստ լեալ Կայիափային. Երկրպագելի փոշի սուրբ Երկրին, Ուր թուք եւ ապտակ տուան իմ Փրկչին: Անդ հարցեալ Պետրոս երիցս գայր յուրաստ. Հաւուն խօսելոյ գայր անդրէն յիմաստ, Յակնարկել Փրկչին բան տայր նմա ազդ, Յարեան արտասուաց մտանէր դարաստ: Կանգնեալ ի տեղւոջ Տաճար սրբազան. Կափարիչ սուրբ Վէմն կազմեալ անդ սեղան. Յերկրպագութիւն […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԻ

archang

Դրախտ տնկախիտ, ի մէջ քաղաքին, Սուրբ Հրեշտակապետ նախկին բանտ Փրկչին. Աստ ներկայացաւ, ի դատ Աննային, Ուր եւ կապեցաւ, ի ծառ ձիթենին: Հրեշտակք ահաբեկ նորին ձաղանաց, Կային սասանեալ շուք եդեալ փառաց. Անդանօր մի ոմն, ի սպասաւորաց, Տայր նմա ապտակ լինէր դիմադարձ: Վասն ուխտաւորաց գոյ տուն աննման, Եւ Քաղաքացւոց Տաճար սրբազան. Տեղի շընորհաց, մեղաց քաւարան, Մի միայն […]

Վանի Հերոսամարտը

ван

Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց Վարժարանի 4-րդ լսարանի ուսանող Բարսեղեան Գուրգէն Վանի Հերոսամարտը Վանի հերոսամարտը սկսուեց 1914թ. Ապրիլին: Գլխաւոր ամրոցը դարձաւ Այգեստանը, եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ` Ա) Այգեստանը թուքերի դէմ պայքարում երբէք չէր պարտուել: Բ) Այգեստանում բնակւում էին միայն Հայեր, բացառութիւն էին կազմում անգլիական հիւպատոսարանը եւ Համուտ աղայի զօրանոցի պահպանման զօրաջոկատները: Գ) Այգեստանի ռազմաճակատային դիրքերն «աւանդական՚ էին: […]

ՓՈՔՐԻԿ ԱՂՋԻԿԸ ՄԵԾ ԵՐԱԶՈՎ… Անուշ Նագգաշեան

iv2

Աշխարհն ինծի համար ունեցեր է երկու բարձունք,  անոնց նայելով հիւսած եմ երազներս, անոնցմով դիտած եմ աշխարհը… Ամէն առտու երբ արթննամ ու սենեակիս վարագոյրը բանամ Սուրբ Յակոբի զոյգ գմբէթները զոյգ խաչերով կը նային ինծի… Կը խաչակնքեմ… օրս կը սկսի… Ուսանողական տարիներուս հայրենիքի մէջ, Առաւօտուն երբ սենեակիս պատուհանը բանայի Արարատի զոյգ գագաթները կ’ողջունէի, Կը խաչակնքէի…. Օրս կը […]