Հոգեւոր

1120 of 23 items

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿՉԻՆ

Երկրորդ բանտ Փրկչին մերձ սուրբ Սիոնի, Կանխաւ տուն աստ լեալ Կայիափային. Երկրպագելի փոշի սուրբ Երկրին, Ուր թուք եւ ապտակ տուան իմ Փրկչին: Անդ հարցեալ Պետրոս երիցս գայր յուրաստ. Հաւուն խօսելոյ գայր անդրէն յիմաստ, Յակնարկել Փրկչին բան տայր նմա ազդ, Յարեան արտասուաց մտանէր դարաստ: Կանգնեալ ի տեղւոջ Տաճար սրբազան. Կափարիչ սուրբ Վէմն կազմեալ անդ սեղան. Յերկրպագութիւն […]

Ի ՎԵՐԱՅ ՎԱՆՈՒՑ ՍՈՒՐԲ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԻ

Դրախտ տնկախիտ, ի մէջ քաղաքին, Սուրբ Հրեշտակապետ նախկին բանտ Փրկչին. Աստ ներկայացաւ, ի դատ Աննային, Ուր եւ կապեցաւ, ի ծառ ձիթենին: Հրեշտակք ահաբեկ նորին ձաղանաց, Կային սասանեալ շուք եդեալ փառաց. Անդանօր մի ոմն, ի սպասաւորաց, Տայր նմա ապտակ լինէր դիմադարձ: Վասն ուխտաւորաց գոյ տուն աննման, Եւ Քաղաքացւոց Տաճար սրբազան. Տեղի շընորհաց, մեղաց քաւարան, Մի միայն […]

Սբ. Գրիգոր Տաթեւացին Հաւատքի մասին

Մշակեց`դպիր ուրարակիր Ալբերտ Համբարձումեանը Եբր.ԺԱ 1: Հաւատքն ունի երեք տեսութիւն` աչքի, մտքի եւ հաւատքի: Աչքի տեսութիւնը այն տեսութիւնն է, որ աչքերով տեսնում ենք նիւթական աշխարհը, այսինքն ինչ որ աչքին հասանելի է: Մտքի տեսութիւնը այն է, որ տեսնում ենք այն ինչ որ աչքով չենք կարող տեսնել, այսինքն մտովի: Հաւատքի տեսութիւնը այն է, որ ոչ աչքով եւ […]

Սբ. Գրիգոր Տաթեւացին Յոյսի մասին

Մշակեց`դպիր ուրարակիր Ալբերտ Համբարձումեանը Յարուցեալ Քրիստոսի մէջ փայլում է ամբողջ մարդկութեան յոյսը` նոր կեանքի հանդէպ: Քրիստոս Իր գալստեամբ մեզ ներշնչեց կենդանի յոյսով դէպի անվերջանալի մի ժառանգու-թիւն: Յույսը հաւատքի աչքն է եւ սպասումն է հանդերձեալ բարիքների: Մենք հաւատում ենք, որ գոյութիւն ունի յաւիտենական կեանք, բայց երբ պիտի գայ, սա արդէն յոյսն է մեր մէջ, որի շնորհիւ […]

ՀԱՐՑԵՐ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԻՆ – ՂԵՒՈՆԴ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

ՆԱԽԱԲԱՆ   Գրքի յղացումը սկսեց եօթ տարի առաջ, երբ հայկական ռուսալեզու www.hayastan.com կայքում թեմա բացեցի, «Հար-ցեր Հոգեւորականին» վերնագրով։ Այդ ժամանակ մտադիր էլ չէի գիրք գրելու։ Շատ չանցած, մեր հայորդիների խնդրանքով, նման թեմա բացեցի նաեւ այլ հայկական կայքերում։ Հարցերը շատ էին եւ բազմաբնոյթ։ Դա բնական էր, որովհետեւ յետ Խորհրդային շրջանում, երբ յառաջացած էր հոգեւոր գիտե-լիքների պակաս, […]

Աղօթեցէ՛ք. Դպիր – ուրարակիր` Վաչագան Դոխոլեան (Բ –ընծայարան)

Դպիր – ուրարակիր` Վաչագան Դոխոլեան (Բ –ընծայարան) Աղօթեցէ՛ք Աշխարհի տարբեր կրօններում հաւատացեալը դիմում  է տիեզերական ամենազօր ուժին, կամ ուժերին՝փառաբանելով, գոհանալով, երկիւղելով եւ խնդրելով, որը մենք սովորաբար աղօթք ենք անուանում: Բայց այլ կրօնական համակարգերում դիմումի այս ձեւը միակողմանի է, կամ կարելի է ասել մենախօսութիւն է, քանզի չունենալով Աստուծոյ ուղղափառ պատկերացումը, նրանք դիմում են ենթադրեալ մէկին, որը […]

ԵԿԱՅՔ Ի ՍՈՒՐԲ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ…

Երուսաղէմ է սուրբ քաղաք, Յամէն օր գոյ անդ պատարագ, Երուսաղէմ յոյժ փառաւոր, Յուխտ եկողաց գանձ հոգեւոր Երուսաղէմ վեց դուռ ունի, Մըտանողաց մեծ շնորհ ունի, Զի քաղաք Տեառն անուանի Բազում տաճարք անդ տեսանի Սուրբ Յակոբ է վանք պանծալի Հրեշտակապետն է բանտ Յիսուսի Սուրբ Փրկիչն է ի նոյն կարգի Պարծանք մերոյ Հայոց ազգի. Աւագ շաբաթ օրն հինգշաբթի, […]